Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Personuppgiftspolicy

Tack för att du besöker vår hemsida. På Ferring är din integritet viktig för oss och vi är angelägna om att se till så att vår dataskyddspolicy följer gällande europeiska och nationella dataskyddsförordningar.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Ferring Läkemedel AB, org. nr 556499-5073, med adress Box 4041, 203 11 Malmö, kan komma att samla in, lagra och behandla dina personuppgifter, och beskriver hur vi säkerställer att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande bestämmelser.

Denna personuppgiftspolicy gäller endast denna hemsida, så om du besöker en annan hemsida som är relaterad till eller rekommenderas av Ferring, se personuppgiftspolicy för respektive hemsida.

 • Vad är personuppgifter
 • Vem kan betraktas som registrerad
 • Hur Ferring kan använda dina personuppgifter
 • Cookies
 • Lagring av personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Hur Ferring kan dela eller överföra dina personuppgifter
 • Länkar till andra hemsidor
 • Säkerhetsinformation
 • Barn
 • Ändringar
 • Så här kontaktar du oss

Vad är personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan kopplas samman med en identifierad eller identifierbar person. Det kan vara namn, postadress, telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan användas för att identifiera dig personligen. 

Vem kan betraktas som registrerad

En registrerad är en identifierad eller identifierbar individ för vilken personuppgifter behandlas. Om du inte redan är registrerad hos Ferring kan det komma tillfällen under ditt besök på denna hemsida där du frivilligt tillhandahåller personuppgifter och därigenom blir registrerad. Ferring kommer endast att samla in personuppgifter från dig om och när du frivilligt tillhandahåller dem under ditt besök på denna hemsida.

Webbplatsbesökare

Webbläsarinformation (browsing), information om cookies, IP-adress, nätverksinteraktionshistorik  (network interaction history) och webbplatshistorik.

Hur Ferring kan använda dina personuppgifter

Ferring Läkemedel AB, som personuppgiftsansvarig, på uppdrag av dotterbolag till Ferring Group kommer endast att behandla dina personuppgifter där det finns en rättslig grund för detta och där det är nödvändigt för att utföra det syfte för vilket de samlades in. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter beror på syftet för vilket uppgifterna samlades in, enligt beskrivningen nedan:

 • Personuppgifter kan behandlas om det är nödvändigt för våra legitima intressen att eftersträva eller uppfylla följande syften: 
 • för att svara dig angående en förfrågan i följande kategorier: media; partnerskap; utveckling av affärsrelation och andra allmänna förfrågningar;
 • för att behandla och svara på frågor om datasekretess och dina integritetsrättigheter;
 • att behandla och bedöma rapporterade fall för potentiellt tjänstefel och/eller brott mot Ferring-filosofin samt andra tillämpliga riktlinjer;
 • för att behandla ansökningar om aktuella lediga jobb och/eller acceptera spontana jobbansökningar;
 • för att behandla och svara på en samarbetsförfrågan; eller
 • alla andra legitima affärsändamål som dataanalys, inspektion, förbättring av tjänster och utvidgning av vår affärsverksamhet.

Ferring anser att det är nödvändigt att behandla personuppgifter för de ändamål som nämns ovan baserat på legitima intressen för att säkerställa att förfrågningar, ansökningar och rapporter behandlas i rätt tid, i linje med användarnas förväntningar, riktlinjer och tillämpliga lagar, samtidigt som vi tar hänsyn till dina rättigheter. Du kan få mer information om den intresseavvägning som Ferring har utfört.

 • Personuppgifter kan komma att behandlas när det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar såsom: 
 • för att följa lagar inom eller utanför ditt hemland; 
 • för att följa en rättslig process eller som svar på ett domstolsbeslut om att producera vissa personuppgifter.
 • Personuppgifter kan samlas in och behandlas om det är nödvändigt för vitala intressen och för att uppfylla tillämpliga säkerhetsskyldigheter inom läkemedelssektorn, såsom:

Dina personuppgifter kommer endast att användas för det specifika ändamål för vilket de samlades in och kommer inte att användas för något annat ändamål utan att meddela dig i förväg och/eller erhålla lämpligt samtycke.

Cookies

När du besöker denna hemsida kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom GoogleAnalytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, så som hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Inga personuppgifter kan nås eller samlas in via dessa cookies. Användningen av denna typ av teknik ska överensstämma med gällande dataskyddsbestämmelser och den nuvarande e-integritetsförordningen.

Lagring av personuppgifter

Ferring kommer att följa lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Ferring kommer endast att behålla personuppgifter under en längre period om det krävs eller tillåts enligt lag eller enligt gällande bestämmelser inom läkemedelsindustrin.

Dina rättigheter

Om och när vi samlar in, innehar och behandlar dina personuppgifter kommer du att ges specifika rättigheter som registrerad. Ferring kommer att verkställa dessa rättigheter i enlighet med tillämpliga europeiska och nationella dataskyddslagar.

 • Rätt till tillgång och rättelse: du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig, samt rätt att begära korrigering av de personuppgifter vi har om de är felaktiga.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: du har rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade och gäller endast under vissa omständigheter och där inga undantag gäller.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har, samt rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt är förenad med vissa villkor och gäller till exempel inte om den inte är tillåten av hänsyn till allmänintresset eller om den inte är tekniskt genomförbar.
 • Rätt att göra invändningar: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna behandlas med anledning av allmänt intresse eller för vetenskapliga eller statistiska ändamål kan du ändå invända och det är vårt ansvar att visa legitimiteten att behandla uppgifterna.
 • Du har rätt att kontakta eller lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

Om du vill skicka in en begäran i förhållande till en registrerads rättighet, använd den registrerades kontaktformulär

Hur Ferring kan överföra eller dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras till andra platser där Ferring har anläggningar (inklusive Ferrings dotterbolag, entreprenörer, partners eller ombud), där det finns legitima skäl för en sådan överföring, till exempel ett giltigt affärsskäl. Sådana platser kan inkludera länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla sådana överföringar kommer att skyddas av interna internationella dataöverföringsavtal för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande europeiska och nationella dataskyddslagar.

Ferring kan under vissa omständigheter dela dina personuppgifter med tredje part, såsom leverantörer, entreprenörer, partners eller ombud, om det är nödvändigt för att uppnå de anmälda syftena, eller om sådana tredje parter hjälper Ferring med behandlingen av uppgifterna. Ferring kommer endast att lämna ut personuppgifter om dig till en tredje part under följande omständigheter:

 • relevant samtycke har lämnats av dig;
 • i förekommande fall, som ett resultat av en begäran från dig som registrerad;
 • om det finns en rättslig grund för utlämnandet av uppgifterna och du har fått relevant information om detta;
 • där vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar eller som ett resultat av ett domstolsbeslut; eller
 • där Ferring bestämmer sig för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera sin affärsstruktur.

Ferring kommer aldrig att sälja din information till en tredje part.

Länkar till andra hemsidor

Denna hemsida kan ha länkar till associerade eller externa hemsidor. Ferring ansvarar inte för innehåll, kvalitet, databehandlingsaktiviteter eller dataskyddspraxis på någon annan hemsida. Om du besöker en annan hemsida, se personuppgiftspolicy och sekretessinställningarna för respektive hemsida.

Säkerhetsinformation

Ferring upprätthåller en rad lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning, delning, oavsiktlig förstörelse eller förlust. Exempelvis använder Ferring, kryptering, anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter när det är lämpligt. Personuppgifterna lagras säkert i system som är dedikerade för det ändamålet. Våra interna rutiner är upprättade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter. 

Även om våra dataskyddsåtgärder löpande utvärderas och uppdateras är det svårt att helt garantera säkerheten för uppgifter som delas över internet från en dator eller annan enhet. Du ombeds därför iaktta försiktighet och skydda dig själv online och mot obehörig användning av dina lösenord och mobila enheter, samt installera lämplig brandvägg, antivirus och antispionprogram för din dator.

En icke fullständig förteckning över möjliga dataincidenter kan omfatta följande: 

 • en förlorad / stulen bärbar dator;
 • en extern hackare;
 • ett e-postmeddelande som innehåller personuppgifter som skickas av misstag;
 • information som går förlorad under överföring; eller
 • dokument som lämnas på en osäker plats.

Om du misstänker att säkerheten äventyras eller upptäcker sårbarheter är det viktigt att rapportera dessa dataincidenter omedelbart genom att använda kontaktformuläret för registrerade.

Barn

Ferring är angelägna om att alltid skydda barns integritet. I fall där personuppgifter gäller en person som är under 18 år och behandlingen grundar sig på samtycke, inhämtar Ferring samtycke även från barnets vårdnadshavare. Ferring vidtar alla rimliga och tillgängliga åtgärder för att säkerställa att vårdnadshavaren i ett sådant fall faktiskt har lämnat samtycket.

Ändringar

Eventuella ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att meddelas på denna plats. Vi rekommenderar att du konsulterar vår personuppgiftspolicy när du besöker vår hemsida för att granska eventuella ändringar och för att hålla dig informerad om vårt pågående åtagande att respektera rätten till integritet och att tillhandahålla högsta möjliga nivå av dataskydd.

Kontaktuppgifter

i)  Om du vill välja bort eller om du har några frågor eller kommentarer angående denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta Ferring Läkemedel AB på info@ferring.se.

(ii) Om du vill:

 • Rapportera en dataincident eller misstänkt personuppgiftsincident;    
 • Skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter som registrerad; eller    
 • Kontakta det globala dataskyddsombudet med en allmän förfrågan,    

använd kontaktformuläret för registrerade.

Alternativt kan du skriva till följande adress:

(Att.: Dataskyddsombud)

Ferring International Center 

S.A.Chemin De la Vergognausaz 

501162 St Prex

Switzerland

eller, till EU:s representant för GDPR:

(Att.: Dataskyddsombud)

Ferring International PharmaScience Center (IPC)

Amager Strandvej 405

2770 Kastrup 

Danmark

24/11/2023

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00