Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Personuppgiftspolicy för Ferrrings kundhanteringssystem

 • För oss på Ferring är din integritet viktig och vi ansvarar för att försäkra oss om att vår hantering av dataskydd är förenlig med tillämplig europeisk och nationell dataskyddslagstiftning.
 • Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Ferring samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i den aktuella kontexten och beskriver dessutom på vilka sätt vi säkerställer att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Denna personuppgiftspolicy omfattar endast den behandling som vi utför inom ramen för vårt kundhanteringssystem och vi ber dig därför att, om du besöker en annan hemsida hänförlig till eller rekommenderad av Ferring eller på annat sätt har en yrkesmässig relation med oss av annan karaktär, att du tar del av den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på respektive hemsida eller som på annat vis tillhandahålls av Ferring för det aktuella sammanhanget.
 • Denna personuppgiftspolicy förklarar våra rutiner för vårt arbete med den information som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in genom vår hemsida, det dokument eller den ansökningsblankett som tillhandahålls av vårt försäljningsombud och genom vilken du tar del av denna personuppgiftspolicy.
 • Personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen är Ferring Läkemedel AB, org. nr 556499-5073, med adress Box 4041, 203 11 Malmö, Sverige.
 1. Vad är en personuppgift?
  • Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. För att få veta vilka personuppgifter vi behandlar i förhållande till dig ber vi dig läsa punkten 3 nedan.
 2. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Ferring inom ramen för kundhanteringssystemet?
  • Ferring kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig som läkare eller företrädare för en vårdgivare eller organisation och agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss, eller på annat sätt har en yrkesmässig eller övrig relation med oss:
   • namn;
   • personnummer;
   • e-mailadress;
   • yrkes/specialistkod i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-nummer);
   • praktiknummer;
   • telefonnummer;
   • uppgifter om din arbetsgivare eller organisation;
   • din titel;
   • arbetstider;
   • information om ditt yrkesliv så som plats där du praktiserar, din titel och det område inom medicin som du är verksam i;
   • information om dina yrkesmässiga kvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter så som tidigare utförda kliniska prövningar, deltagande i tidigare eller pågående forskningsstudier tillsammans med Ferring eller andra bolag;
   • akademiska och vetenskapliga publikationer och artiklar;
   • medlemskap i föreningar och styrelser;
   • finansiell information så som ersättningsrelaterad information inklusive personnummer eller annat identifikationsnummer för hantering av skatter;
   • information om dina kontakter med Ferring så som vilket sorts möten du haft med oss, ämnen som diskuterades, din kunskap och dina frågor om Ferrings verksamhet och produkter, vilket material eller produkter vi har visat dig samt din feedback, så väl som dina synpunkter och rutiner avseende förskrivning av recept, rutiner avseende patienter och diagnostisering och liknande uppgifter; och
   • information om värdeöverföringar.
 1. Från vilka källor inhämtar Ferring dina personuppgifter?
  • Personuppgifterna som behandlas inhämtas antingen direkt från dig (genom vår hemsida, våra dokument eller blanketter, e-mail eller via Ferrings försäljningsombud) eller indirekt via bolag som har organiserat event sponsrade av Ferring eller initiativ så som kliniska prövningar och utvecklingsaktiviteter; offentliga källor, rekryteringsföretag, interimkontor och tredje parter så som IQVIA.
 2. För vilka ändamål behandlar Ferring dina personuppgifter?
  • Ferring behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • För att förbättra din kundupplevelse;
 • För produktutveckling och innovation;
 • För att hantera och upprätthålla vår yrkesmässiga relation; och
 • För PR and marknadsföring.
  • Avseende dig som läkare, eller person som på annat sätt är yrkesverksam inom hälsovården, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera vår relation till dig, inklusive att planera potentiella samarbeten, kontakter, säkerställa att vi tillhandahåller dig med information som är relevant för din medicinska expertis, intressen och preferenser.
  • Avseende dig som agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss behandlar vi, utöver vad som beskrivits ovan, även information om värdeöverföringar för öppen rapportering enligt Läkemedelsindustriföreningens (LIF:s) etiska regler. Rapportering på individnivå sker med stöd av ditt samtycke som du i så fall har lämnat enligt särskild blankett. Om du inte lämnat ditt samtycke kommer Ferring endast att behandla dina personuppgifter för sitt berättigade intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt LIF:s etiska regler och publicera värdeöverföringar som Ferring kommer att göra och har gjort till dig på en aggregerad nivå istället.
 1. Med vem, och hur, delar Ferring mina personuppgifter?
  • Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder i vilka Ferring bedriver verksamhet (inkluderat dotterbolag, leverantörer, samarbetspartners och handelsagenter), då det finns en legitim grund för en sådan överföring, såsom ett berättigat affärsskäl. Sådan överföring kan ske till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Sådan överföring kommer skyddas genom interna internationella dataöverföringsavtal, för att försäkra oss om att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig europeisk och nationell dataskyddslagstiftning.
  • Ferring kan, i vissa situationer, komma att dela med sig av dina personuppgifter till tredje part, så som försäljare, leverantörer, samarbetspartners eller handelsagenter, om det är nödvändigt för de angivna ändamålen, eller om den tredje parten biträder Ferring med den aktuella behandlingen. Ferring kommer bara dela dina personuppgifter med tredje part under följande förutsättningar:
   • du har samtyckt till en sådan delning;
   • när du har begärt att uppgifterna delas;
   • när det finns laglig grund för utlämnandet av personuppgifter och du har meddelats om det på ett lämpligt sätt;
   • när det krävs av oss enligt tillämplig lagstiftning eller genom ett domstolsbeslut; eller
   • när Ferring beslutar att, sälja, köpa, slå ihop eller på annat sätt omstrukturera sin verksamhet.
  • Ferring kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:
   • andra bolag inom vår koncern;
   • externa tjänsteleverantörer och samarbetsparters, som är personuppgiftsbiträden för vår räkning vid t.ex. tillhandahållande av e-mail-, hosting-, transporttjänster etc.
   • tillämplig tillsynsmyndighet, myndighet, domstol eller annan tredje part där vi bedömer att utlämning är nödvändig (i) enligt tillämplig lag eller förordning, (ii) för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen;
   • med annan part tredje part, om du har samtyckt till sådan delning.
 1. Lagring av personuppgifter
  • Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, och som utgångspunkt inte längre än tidsperioden för det aktuella avtalet.
  • Uppgifter om dig, som läkare eller person som på annat sätt är yrkesverksam inom hälsovården och som har en yrkesmässig eller övrig relation med oss, kommer att sparas så länge som vi har ett legitimt affärsmässigt behov att spara uppgifterna (t.ex. för att kunna tillhandahålla dig tjänster som du har efterfrågat eller för att uppfylla tillämpliga legala, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav). När vi inte längre har något pågående legitimt affärsmässigt behov av att behandla dina personuppgifter kommer dessa att raderas inom sex månader.
  • Uppgifter om dig som är läkare eller företrädare för en vårdgivare eller organisation och agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss kommer att sparas så länge som uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter att öppet rapportera värdeöverföringar enligt LIF:s etiska regler. När vi inte längre har något pågående legitimt affärsmässigt behov av att behandla dina personuppgifter kommer dessa att raderas inom sex månader.
 2. Dina rättigheter
  • Du har följande rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling:
 • Du har rätt till att få tillgång till dina personuppgifter.
  Det innebär att du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 • Du har rätt att till rättelse och komplettering av dina personuppgifter.
  Det innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller uppdaterade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt till radering av dina personuppgifter.
  Det innebär att du, under vissa omständigheter, har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att göra invändningar mot den behandling som sker på basis av Ferrings berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 • Du har rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  Det innebär att du i vissa fall har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.
  Det innebär att du, under vissa omständigheter, har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.
  Det innebär att du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.
  • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ditt samtycke. Ditt återtagande påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du valde att återta ditt samtycke, det påverkar inte heller den behandling som vi utför med stöd av en annan laglig grund.
  • Du kan dessutom alltid välja att avsluta din prenumeration på vår fysiska marknadsföring såsom marknadsföring via post eller telefon. Om du inte längre vill ta del av vår marknadsföring ber vi dig ta kontakt med oss antingen via info@ferring.se eller genom att kontakta oss på vår postadress nedan. Vänligen notera att även om du väljer att inte längre ta del av marknadsföringsrelaterad information från oss kan vi komma att skicka viktiga transaktions- och andra administrativa meddelande till dig i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  • För information om hur du går till väga för att nyttja rättigheterna ovan, se avsnitt 13 nedan.
 1. Cookies
  • När du besöker vår hemsida kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom Google Analytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, så som hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Dessa cookies kan inte ge tillgång till eller samla in några personuppgifter. Vi kan komma att samla information via:
   • din webbläsare, de flesta webbläsare samlar in viss information så som Media Access Control (MAC) adress, typ av dator (PC eller Mac), skärmupplösning, vilket operativsystem samt dess version, och vilken webbläsare samt version av den. Vi kan dessutom komma att samla in liknande information så som vilken typ av enhet som används och enhetens identifierings-id, om du ansluter till Tjänsten via en mobil enhet. Vi använder den här informationen för att säkerställa att Tjänsten fungerar på önskat sätt.
   • den enhet du använder dig av då du nyttjar Tjänsten, vi kan komma att samla in information om din mobila enhet, så som enhetens identifierings-id, för att förstå hur du använder dig av Tjänsten.
 1. Säkerhet
  • Ferring säkerställer en hög säkerhetsnivå avseende personuppgiftshanteringen genom en rad tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra otillåten åtkomst, användning eller delning, eller oavsiktlig radering eller förlust av data. Exempelvis används kryptering, anonymisering och/eller pseudonymisering när det är lämpligt. Personuppgifterna lagras säkert i system som är dedikerade för det ändamålet. Våra interna rutiner är upprättade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.
  • Även om våra dataskyddsåtgärder löpande utvärderas och uppdateras är det svårt att helt garantera säkerheten för uppgifter som delas över internet. Du ombeds därför iaktta försiktighet och skydda dig själv när du delar uppgifter på internet, inte minst vid användningen av lösenord, genom att använda lämpliga brandväggar och program som skyddar mot spyware och andra virus.
  • En icke uttömmande lista över möjliga personuppgiftsincidenter kan inkludera:
   • en stulen eller försvunnen dator;
   • en extern hacker;
   • att ett e-mail som innehåller personuppgifter skickas fel;
   • att information förloras då den överförs; eller
   • att dokument lämnas på en osäker plats.
  • Skulle du mot förmodan upptäcka brister i Ferrings dataskydd, särskilt vad gäller personuppgiftsincidenter likt de listade ovan, ber vi dig att omedelbart kontakta oss via vårt formulär för GDPR-frågor.
 2. Barn
  • Ferring är angeläget om att alltid skydda barns integritet. Tjänsten riktar sig inte till individer under 13 år, och vi önskar att dessa individer inte lämnar personuppgifter genom Tjänsten. Om ditt barn har lämnat personuppgifter genom Tjänsten och du vill att vi tar bort personuppgifterna ber vi dig att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs nedan under punkten Kontakta oss.
 3. Ändringar
  • Eventuella ändringar av den här personuppgiftspolicyn publiceras här. Vi rekommenderar att du återkommande läser igenom personuppgiftspolicyn när du besöker vår hemsida för att ta del av eventuella ändringar och för att hålla dig informerad om vårt pågående arbete med att respektera din rätt till privatliv och säkerställa högsta möjliga nivå av dataskydd.
 4. Kontaktinformation
  • Om du har några frågor eller kommentarer avseende den här personuppgifts-policyn ber vi dig att kontakta oss på info@ferring.se eller på:

Ferring Läkemedel AB,
Box 4041, 203 11 Malmö
Tel: 040 - 691 69 00

 • Du kan alltid välja att avprenumerera på direktmarknadsföring genom att svara på det e-mail, genom vilket du tog del av marknadsföringen, med en begäran om att inte längre ta del av vår marknadsföring. Om du inte längre vill ta del av vår fysiska marknadsföring (såsom marknadsföring via post eller telefon) ber vi dig ta kontakt med oss antingen via info@ferring.se eller genom att kontakta oss på vår postadress ovan.
 • Vänligen notera att du enbart kan välja att inte längre ta del av de tjänster och den kommunikation som du har lämnat ditt samtycke till.
 • Du kan dessutom utöver den ovan angivna adressen utöva dina rättigheter via:
 1. vårt formulär för GDPR-frågor.
 2. Alternativt genom post till:
  (Att: Data Protection Officer)
  Ferring International Center S.A.
  Chemin De la Vergognausaz 50
  1162 St Prex
  Switzerland
 3. Eller till vår EU representant för GDPR,
  (Att: Data Protection Officer)
  Ferring International PharmaScience Center (IPC)
  Kay Fiskers Plads 11
  2300 Copenhagen S
  Denmark

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades 19 januari 2021

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.