Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Personuppgiftspolicy för kundhanteringssystem

För oss på Ferring är din integritet viktig och vi ansvarar för att försäkra oss om att vår hantering av dataskydd är förenlig med tillämplig europeisk och nationell dataskyddslagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Ferring samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i aktuellt sammanhang och beskriver på vilka sätt vi säkerställer att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy omfattar endast behandling inom detta aktuella sammanhang och vi ber dig därför, om du besöker en annan hemsida hänförlig till eller rekommenderad av Ferring eller på annat sätt ingår en yrkesmässig relation med Ferring av annan karaktär, att du tar del av den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på respektive hemsida eller som på annat sätt tillhandahålls av Ferring för det aktuella sammanhanget.

Denna personuppgiftspolicy för kundhanteringssystem beskriver våra rutiner för hantering av information som vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in via hemsidan och dokument eller formulär som tillhandahålls av våra försäljningsombud, genom vilka du tar del av denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Ferring Läkemedel AB, org. nr 556499-5073, med adress, Box 4041, 203 11 Malmö, Sverige.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan inkludera namn, postadress, telefonnummer, e-mailadress, yrkes/specialistkod eller arbetsplatskod.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Ferring inom ramen för kundhanteringssystemet?

Ferring kan komma att samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter i detta sammanhang för de ändamål som beskrivs nedan:

 • uppgifter som namn, ålder, kön och kontaktinformation;
 • yrkesmässig information, såsom arbetsplats, titel, vilket medicinskt fält som du är verksam i, yrkesmässiga kvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter (såsom deltagande i tidigare och pågående kliniska studier med Ferring och andra), akademiska och vetenskapliga publikationer och artiklar samt medlemskap i föreningar och styrelser;
 • finansiell information såsom ersättningsrelaterad information, inkluderande identifikationsnummer för hantering av skatter; och
 • uppgifter om kontakter med oss, såsom diskuterade ämnen, din kunskap och dina frågor om vårt bolag och våra produkter, vilket material vi har visat dig samt din feedback, såväl som dina synpunkter och rutiner avseende förskrivning, rutiner kring patienter och diagnoser samt liknande uppgifter.

Från vilka källor inhämtar Ferring dina personuppgifter?

Uppgifterna som beskrivs ovan tillhandahålls antingen direkt av dig (genom vår hemsida, våra pappersformulär, e-mail, eller Ferrings säljare), eller indirekt genom bolag som har organiserat aktiviteter sponsrade eller stödda av Ferring, såsom kliniska prövningar och utvecklingsinitiativ; offentliga källor, rekryteringsföretag, interimskontor och parters såsom IQVIA.

För vilka ändamål behandlar Ferring dina personuppgifter?

Ferring behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att förbättra din kundupplevelse; 
 2. För produktutveckling och innovation;
 3. För att hantera yrkesmässiga relationer; och
 4. För PR och marknadsföring.

Ferring är beroende av ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter. I vissa fall kan Ferring dock förlita sig på andra grunder för behandling av dina personuppgifter, såsom legitima intressen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Med vem, och hur, delar Ferring mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra platser där Ferring bedriver verksamhet (inklusive dotterbolag, kontraktsparter, samarbetspartners och handelsagenter), då det finns legitima grunder för en sådan överföring, såsom ett berättigat affärsskäl. Detta kan inkludera länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). All sådan överföring skyddas genom interna, internationella dataöverföringsavtal, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig europeisk och nationell personuppgiftslagstiftning. 

Ferring kan, i vissa situationer, komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom tjänsteleverantörer, kontraktsparter, samarbetspartners och handelsagenter, om nödvändigt för de angivna ändamålen, eller om den tredje parten biträder Ferring med behandlingen av personuppgifterna. Ferring kommer enbart att dela dina personuppgifter med tredje part under följande förutsättningar: 

 • du har lämnat relevant samtycke; 
 • du har begärt det som registrerad person; 
 • det finns laglig grund för utlämnandet av personuppgifter och du har meddelats om det på ett lämpligt sätt
 • det krävs av oss enligt gällande lagstiftning eller enligt ett domstolsbeslut; eller 
 • Ferring beslutar att sälja, köpa, slå ihop eller på annat sätt omstrukturera sin verksamhet. 

Ferring kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • andra bolag inom vår koncern,
 • externa tjänsteleverantörer och samarbetsparters som är personuppgiftsbiträden för vår räkning vid t.ex. tillhandahållande av e-mail-, hosting- och transporttjänster.
 • tillsyns- eller regulatorisk myndighet, domstol eller annan tredje part där vi bedömer att utlämning är nödvändig (i) enligt tillämplig lag eller förordning, (ii) för att försvara våra rättsliga anspråk, eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen;
 • någon annan person, om du har samtyckt till sådan delning.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under en period på högst 10 år efter att vår affärsrelation har avslutats så att Ferring kan uppfylla sina juridiska skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till personuppgiftsbehandlingen:

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter,
 • Du har rätt att rätta, uppdatera eller radera dina personuppgifter,
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan be om dataportabilitet av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Du kan nyttja dessa rättigheter genom att kontakta Ferring via formulär för GDPR-frågor. Dessutom kan du alltid avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att klicka på "avprenumerera" i de e-mail vi skickar till dig. 

 • Du har rätt att när som helst avregistrera dig från marknadskommunikation som vi skickar till dig.
 • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återta ditt samtycke. Återtagande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi har utfört innan ditt återtagande och det påverkar inte heller den behandling av dina personuppgifter som baseras på andra lagliga grunder.

Du kan avregistrera dig från fysiska former av marknadsföring (såsom marknadsföring via post eller telefon), via info@ferring.se eller genom att kontakta oss på vår postadress. 

Observera också att om du väljer att inte ta del av marknadsföringsrelaterad information från oss, kan vi fortfarande skicka viktiga transaktions- och administrativa meddelanden till dig i enlighet med tillämplig lag.

Cookies

När du använder vår hemsida kan uppgifter om ditt användande av hemsidan samlas in genom Google Analytics, vid besök av Ferring-hemsida som omfattas samtyckeshantering. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, såsom hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredjeparts-tjänsteleverantör för att ytterligare förbättra våra hemsidestjänster. Inga personuppgifter kan nås eller samlas in via dessa cookies. Användningen av denna typ av teknik ska följa tillämpliga dataskyddsförordningar och den nuvarande e-sekretessförordningen. Vi kan också samla information via:

Din webbläsare: De flesta webbläsare samlar in viss information såsom din Media Access Control (MAC)- adress, typ av dator (PC eller Mac), skärmupplösning, operativsystem samt version och webbläsare samt version. Vi kan komma att samla in liknande information, såsom vilken enhetstyp du använder och identifierings-ID, om du ansluter till tjänsten via en mobil enhet. Vi använder den här information för att säkerställa att tjänsten fungerar på önskat sätt.

Information om enheten: Vi kan komma att samla in information om din mobila enhet, såsom identifierings-ID, för att förstå hur du använder dig av tjänsten.

Säkerhet

Ferring upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning, delning, oavsiktlig radering eller förlust. Exempelvis använder Ferring kryptering, anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter när så är lämpligt, vidare lagras personuppgifter säkert i avsett system. Vår interna policy och våra rutiner är utformade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.

Även om våra dataskyddsåtgärder kontinuerligt utvärderas och uppdateras, kan säkerheten för data som delas över internet från en dator eller annan enhet inte garanteras. Du uppmanas därför att iaktta försiktighet för att skydda dig själv online mot obehörig användning av dina lösenord och mobila enheter samt att installera lämplig brandvägg, antivirus och antispionprogram för din dator.

En icke uttömmande lista över möjliga personuppgiftsincidenter kan inkludera,

 • en försvunnen/stulen bärbar dator
 • en extern hackare
 • ett e-mail innehållande personuppgifter som skickas fel
 • information som förloras då den överförs
 • dokument som lämnas på en osäker plats.

Om du misstänker någon säkerhetsrisk eller upptäcker brist i dataskyddet är det viktigt att rapportera dessa personuppgiftsincidenter omedelbart genom att använda formulär för GDPR-frågor.

Barn

Tjänsten riktar sig inte till individer under 13 år och vi önskar att dessa individer inte lämnar personlig information via tjänsten. Om ditt barn har lämnat personlig information och du vill att sådan personlig information tas bort ber vi dig kontakta oss såsom beskrivet nedan under kontakta oss.

Ändringar

Alla ändringar av den här personuppgiftspolicyn kommer att meddelas på denna plats. Vi rekommenderar att du återkommande läser personuppgiftspolicyn när du besöker vår hemsida för att ta del av eventuella ändringar samt för att hålla dig informerad om vårt pågående arbeta för att respektera rätten till privatliv och säkerställa högsta möjliga nivå av dataskydd.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer avseende den här personuppgiftspolicyn ber vi dig kontakta Ferring via info@ferring.se.

Du kan alltid välja att avprenumerera på direktmarknadsföring genom att klicka på länk för att avsluta prenumeration i bekräftelsemailen som vi skickar till dig eller genom att kontakta oss på följande adress:

Ferring Läkemedel AB 

Box 4041, 203 11 Malmö, Sverige

Tel: 040-691 69 00

Vänligen notera att du enbart kan välja att inte ta del av de tjänster och den kommunikation som du har lämnat samtycke till.

Du kan dessutom nyttja dessa rättigheter genom att kontakta Ferring via

1.     formulär för GDPR-frågor

2.     Alternativt genom post till följande adress:

(Att: Data Protection Officer)

Ferring International Center S.A.

Chemin De la Vergognausaz 50

1162 St Prex

Schweiz

3.     Eller till EU-representanten för GDPR

(Att: Data Protection Officer)

Ferring International PharmaScience Center (IPC)

Amager Strandvej 405

2770 Kastrup 

Danmark

24/11/2023

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.