Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Farmakovigilanspolicy

För oss på Ferring är din integritet viktig och vi ansvarar för att försäkra oss om att vår hantering av dataskydd är förenlig med tillämplig europeisk och nationell dataskyddslagstiftning. 

Denna sekretesspolicy för farmakovigilansdata beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter för att uppfylla vår skyldighet att övervaka säkerheten för alla Ferrings läkemedel, även känd som farmakovigilansskyldighet. Denna sekretesspolicy för farmakovigilansdata beskriver också hur vi uppfyller vårt åtagande till gällande nationell och europeisk lag om skydd av personuppgifter.

 • Varför samlar vi in information om dig?
 • Vilken information samlar vi in om dig?
 • Vad använder vi informationen till?
 • Vilken rättslig grund har vi för att hantera din persondata?
 • Vem delar vi informationen med?
 • Var kommer informationen att arkiveras och kommer den att överföras till ett annat land?
 • Hur säkerställer vi säkerheten och skyddet av dina personuppgifter?
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Tillägg och ändringar
 • Hur kontaktar du oss?

Varför samlar vi in information om dig?

I syfte att övervaka säkerheten (farmakovigilans) har Ferring en rättslig skyldighet att samla in specifika personuppgifter om individer som använder våra produkter.

När du, din läkare eller en tredje part förser Ferring med information om en oönskad händelse (biverkning) som upplevs med användningen av våra produkter, samlar vi in och bearbetar personuppgifter där det är relevant och nödvändigt för att dokumentera biverkningen på rätt sätt och för att uppfylla våra skyldigheter beträffande säkerhetsövervakning. Dessa skyldigheter finns för att tillåta Ferring och tillsynsmyndigheter att hantera oönskade händelser och göra ansträngningar för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Vilken information samlar vi in om dig?

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du har råkat ut för en oönskad händelse:

 • Namn och/eller initialer
 • Ålder och födelsedatum
 • Kön
 • Vikt och längd
 • Detaljer om produkten som orsakat den oönskade händelsen
 • Anledningen till att du har tagit eller har ordinerats produkten
 • Detaljer om andra läkemedel eller produkter som du tar eller tog då den oönskade händelsen uppstod
 • Anledningen till att du har tagit andra läkemedel och eventuella efterföljande förändringar i din läkemedelsanvändning
 • Detaljer om den oönskade händelsen, behandlingen du fick för denna och eventuella långvariga effekter den oönskade händelsen har haft på din hälsa
 • Relevant medicinsk historia, inklusive dokument som laboratorierapporter
 • Ytterligare information om din etnicitet, religion och sexuella läggning om det anses vara relevant för användningen av produkten och den oönskade händelse du upplevt

De personuppgifter som vi kan samla in om dig när du rapporterar in en biverkning:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (som kan inkludera din adress, e-postadress, telefonnummer eller faxnummer)
 • Yrke (den här informationen kan bestämma de frågor du ställs om en oönskad händelse)
 • Förhållande till personen i rapporten

Om du själv är personen i rapporten kommer denna information att kombineras med den information du tillhandahåller i samband med den oönskade händelsen. Vi samlar bara in det minimum av uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter för säkerhetsövervakning.

Vad använder vi informationen till?

Lagar om säkerhetsövervakning kräver att vi samlar in information om våra produkters säkerhet. Som ett resultat måste vi behålla tillräckligt med information för att vi ska kunna undersöka oönskade händelser och begära ytterligare information. Vi kommer att jämföra informationen om oönskade händelser med information om andra oönskade händelser som Ferring har mottagit för att korrekt analysera och bedöma produktens/produkternas säkerhet över tid och för att uppdatera säkerhetsinformationen som är tillgänglig för patienter, förskrivare och tillsynsmyndigheter. För att göra detta behåller vi informationen under den period som är tillåten enligt gällande lag.

Ferring kommer endast att använda personuppgifter som samlats in för läkemedelsövervakning för detta ändamål och kommer inte att behålla eller bearbeta denna information för något annat syfte.

Vilken rättslig grund har vi för att hantera din persondata?

Persondata som samlas in och behandlas av folkhälsoskäl och -intresse för att uppfylla skyldigheterna för säkerhetsövervakning, inte underkastade samma krav på samtycke som andra sektorer. Därför krävs inte samtycke.

Vem delar vi informationen med?

Vi delar informationen med tillsynsmyndigheter såsom Europeiska läkemedelsmyndigheten, US Food & Drug Administration och Medicines & Healthcare products Regulatory Agency i Storbritannien i enlighet med nationella lagar om säkerhetsövervakning i de länder där vi marknadsför vår produkt.

Vi kan också dela informationen med andra läkemedelsföretag som är våra samarbetspartners inom t ex marknadsföring eller distribution, där skyldigheter för läkemedelsövervakning för en produkt kräver sådant utbyte av information. Detta innebär att din information kan komma att delas utanför ditt land till länder som kan ha andra krav för dataskydd.

Vi kan publicera information om våra produkters säkerhet. Vi tar bort identifiering från alla publikationer, så att ingen person kan identifieras.

Vi kan också överföra data till en tredje part i händelse av en försäljning, överlåtelse, överföring eller förvärv av företag, specifik produkt eller terapeutiskt område, då vi kommer att kräva att köparen, tillståndshavaren eller överlåtaren behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Var kommer informationen att arkiveras och kommer den att överföras till ett annat land?

Våra skyldigheter angående säkerhetsövervakning kräver att vi granskar biverkningsrapporter som vi fått från alla länder där vi marknadsför våra produkter för att urskilja eventuella mönster. För att uppfylla dessa krav behålls information som tillhandahålls som en del av en rapport om biverkningar i säkert förvar på det lokala Ferring-kontoret i landet/regionen för rapporten och överförs till Ferrings huvudkontor. Vid överföring ingår endast det minimum av uppgifter som krävs. Alla namn och kontaktuppgifter till patienter och rapportör är dolda, vilket innebär att endast information om ålder/åldersgrupp, födelsedatum och kön överförs, utöver informationen om reaktionen och patientens hälsa.

Hur säkerställer vi säkerheten och skyddet av dina personuppgifter?

Ferring säkerställer en hög säkerhetsnivå avseende personuppgiftshanteringen genom en rad tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra otillåten åtkomst, användning eller delning, eller oavsiktlig radering eller förlust av data. Exempelvis används kryptering, anonymisering och/eller pseudonymisering när det är lämpligt. Personuppgifterna lagras säkert i system som är dedikerade för det ändamålet. Våra interna rutiner är upprättade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.

Även om våra dataskyddsåtgärder löpande utvärderas och uppdateras är det svårt att helt garantera säkerheten för uppgifter som delas över internet. Du ombeds därför iaktta försiktighet och skydda dig själv när du delar uppgifter på internet, inte minst vid användningen av lösenord, genom att använda lämpliga brandväggar och program som skyddar mot spyware och andra virus. 

En icke uttömmande lista över möjliga personuppgiftsincidenter kan inkludera:

 • en stulen eller försvunnen dator;
 • en extern hacker;
 • att ett e-mail som innehåller personuppgifter skickas fel;
 • att information förloras då den överförs; eller
 • att dokument lämnas på en osäker plats.

Skulle du mot förmodan upptäcka brister i Ferrings dataskydd, särskilt vad gäller personuppgiftsincidenter likt de listade ovan, ber vi dig att omedelbart kontakta oss via vårt formulär för GDPR-frågor

Vilka är dina rättigheter?

Ferring kommer att beakta dina rättigheter enligt dataskyddslagen där europeisk och nationell lagstiftningen kring säkerhetsövervakning så tillåter. Dina rättigheter är följande:

 • Du har rätt till att få tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 • Du har rätt att till rättelse och komplettering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller uppdaterade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. 
 • Du har rätt till radering av dina personuppgifter.
 • Det innebär att du, under vissa omständigheter, har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Det innebär att du, under vissa omständigheter, har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.
 • Det innebär att du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.  
 • Det innebär att du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Om du vill veta mer om hur utövar dina rättigheter som registrerad person hänvisar vi till Ferrings generella personuppgiftspolicy. Om du har förfrågningar angående integritetsuppgifter, vänligen använd vårt formulär för GDPR-frågor.  Vi besvarar dina frågeställningar snarast möjligt.

Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade sekretesspolicyn.

Vem ska du kontakta?

Personuppgifter som skickas till Ferring lagras lokalt i ursprungslandet såväl som i Ferrings globala säkerhetsdatabas på servrar som ligger inom EES. Servrarna ägs och underhålls av Ferring Pharmaceuticals A/S, vars huvudsakliga verksamhetsplats är på Amager Strandvej 405, 2770 Kastrup, Denmark.

Om du har frågor angående den information som vi har om dig, vänligen kontakta Ferringkontoret i det land/region där uppgifterna ursprungligen rapporterades.

Om du vill kontakta oss om hur du utövar dina rättigheter som registrerad person eller för andra förfrågningar angående integritetsuppgifter, vänligen använd vårt formulär för GDPR-frågor. Du är också välkommen att kontakta oss på info@ferring.se eller via vår postadress, Box 4041, 203 11 Malmö.

Alternativt skicka brev till följande adress:

 (Att.: Data Protection Officer) 

Ferring International Center S.A. 

Chemin De la Vergognausaz 50

 1162 St Prex 

Schweiz

eller till EU-representatnten för personuppgiftsförordningen (GDPR): 

(Att.: Data Protection Officer) 

Ferring International PharmaScience Center (IPC) 

Amager Strandvej 405

2770 Kastrup 

Denmark

24/11/2023

 

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00