Ferring would like to use cookies to better understand your use of this website and improve your experience while navigating it. Please accept our use of cookies in accordance with our privacy policy.

OK / Avbryt

Ferrings personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Ferring Läkemedel AB, org. nr 556499-5073, med adress Box 4041, 203 11 Malmö, (”Ferring”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. 

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på vår hemsida.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Ferring är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som (i) är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, vårdgivare, organisationer eller annan part som vi samarbetar med, eller (ii) är deltagare vid en sponsringsaktivitet som arrangeras av en av våra samarbetspartners: 

(a) namn; 

(b) e-mailadress;

(c) telefonnummer; 

(d) uppgifter om din arbetsgivare eller organisation; och

(e) din titel.

2.2 Om du är anställd eller företrädare för en vårdgivare eller organisation och agerar uppdragstagare eller konsult åt oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn;

(b) personnummer;

(c) e-mailadress;

(d) telefonnummer;

(e) uppgifter om din arbetsgivare eller organisation;

(f) din titel;

(g) arbetstider; och

(h) information om värdeöverföringar. 

2.3 Därtill kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor, ferring.se och inflammatorisktarm.nu, eller via telefon (och inte faller in under punkt 2.1-2.2 ovan):

(a) namn;

(b) adress;

(c) e-mailadress;

(d) telefonnummer; och

(e) uppgifter du lämnar i dina kontakter med oss, inklusive känsliga personuppgifter såsom uppgifter om din hälsa.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, samt dig som agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra avtal så som uppdragsavtal, sponsringsavtal och samarbetsavtal. Behandlingen sker, såvitt avser andra uppgifter än information om värdeöverföringar, på basis av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig inom ramen för avtalet samt för annan administration hänförligt till detta.

3.2 Avseende dig som agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss, behandlar vi även information om värdeöverföringar för öppen rapportering enligt Läkemedelsindustriföreningens (LIF:s) etiska regler. Rapportering på individnivå sker med stöd av ditt samtycke som du i så fall har lämnat enligt särskild blankett. Om du inte lämnat ditt samtycke kommer Ferring att behandla dina personuppgifter för sitt berättigade intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt LIF:s etiska regler och publicera värdeöverföringar som Ferring kommer att göra och har gjort till dig på en aggregerad nivå istället.

3.3 Avseende dig som deltagare vid sponsringsaktivitet som anordnas av en samarbetspartner till oss, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att kunna kontakta dig med marknadsföring. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss gentemot dig samt att kunna utvärdera våra sponsringsavtal.

3.4 Personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor eller telefon behandlas för ändamålet att hantera ditt ärende, återkoppla till dig och nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster, inklusive att tillhandahålla material du beställt. Din e-mailadress behandlas för att hantera frågor du ställer på inflammatorisktarm.nu, och din fråga kan komma att publiceras på denna hemsida i avidentifierad form. Behandlingen enligt denna punkt sker på basis av ditt samtycke.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, och som utgångspunkt inte längre än tidsperioden för det aktuella avtalet. 

4.2 Uppgifter om dig som är deltagare vid sponsringsaktiviteter som anordnas av någon av våra samarbetspartners kommer att sparas för direktmarknadsföring till dess att du invänder mot sådan direktmarknadsföring.

4.3 Om vi hanterar dina personuppgifter i egenskap av att du är anställd av någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, eller av en organisation som är uppdragstagare i förhållande till oss, och vi informeras om att din roll i förhållande till oss upphör, bevarar vi endast dina personuppgifter i den utsträckning och tid som krävs för att administrera avtalet med din arbetsgivare.

4.4 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor eller telefon så länge vi har ditt samtycke att behandla dessa personuppgifter. Uppgifter hänförliga till dig som kontaktat oss via våra hemsidor eller via telefon sparas dock som längst i ett år från den senaste kontakten.

4.5 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Vi kommer dock alltid att spara dina uppgifter så länge det krävs enligt lag. 

5. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

6. Överföring av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer skydd och säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter vidtas, t.ex. att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet. För att erhålla en kopia av säkerhetsåtgärderna kan du vända dig till oss på e-mailadressen som anges nedan.

7. Dina rättigheter

7.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 

7.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekhet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

7.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Ferrings berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

7.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

7.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.8 Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den e-mailadress som anges nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

8. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

9. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss.

__________________________

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 9 maj 2018.

 

Ferring Sverige

Address:
Ferring Läkemedel AB
Box 4041
203 11 Malmö

Telephone: 040 - 691 69 00

Sidan är avsedd för den som jobbar inom vården, klicka OK om du jobbar inom vården, annars avbryt.